روش تحقیق در علوم سیاسی مسائل ایران

روش تحقیق در مطالعات مسائل ایران

     سوال:  " نقش وتاثیرناکارآمدی نهادهای بین الملی, بر طولانی شدن جنگ ایران وعراق چیست؟"

جنگ ایران وعراق به طور رسمی در تاریخ 31شهریور سال1359 آغاز شد.جنگی که به مدت 8سال ادامه پیدا کرد,ودر نهایت با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل از سوی هر دو کشور به پایان رسید.جنگی که در سایه سکوت و شاید بهتر است  بگویم حمایت  سازمان های بین المللی از دولت عراق ,بخش زیادی از اراضی غرب وجنوب غرب ایران در آغاز آن اشغال شد.سازمان ملل ودر راس آن شورای امنیت از همان آغاز جنگ موضعی قاطع در برابر تجاوز عراق به خاک ایران اعمال نکرد.ودر واقع با نادیده گرفتن وظیفه اصلی خودبه عنوان پشتوانه ای برای دولت عراق عمل کرد. نهادهای بین المللی در طول جنگ  بیانیه و قطعنامه را دال بر محکومیت عراق صادر نکردند,و فقط تجاوز عراق به ایران را وضعیتی دانستند که صلح وامنیت بین المللی را به خطر انداخت. در حالی اگر نهادهای بین المللی و در راس آن سازمان ملل وبازوی اجرای آن شورای امیت از همان روز آغاز جنگ به ماموریت خود که همان حفط صلح وامنیت بین المللی و  برخورد قاطع با برهم زننده این صلح انجام میداد,جنگ ایران وعراق نیز به سال 67 کشیده نمی شد. است.لازم به ذکر است که ما در جریان جنگ شاهد برخوردهای از سوی نهادهای بین المللی هستیم ,که همه مبتنی بر منافع کشورهای قدرتمند و عدم انجام اقدامی قاطع مبنی برپایان دادن به جنگ هستیم. در حالی که شورای امنیت در موارد بسیاری که شبیه به جنگ عراق علیه ایران بود ,با قاطعیت رفتار کرد.

 پیشینه تحقیق:

در رابطه با جنگ ایران و عراق و زمینه های شروع  و علل طولانی شدن آن منابع زیادی  به رشته تحریر در آمده است,که در این اینجا به صورت اختصار میاوریم.یکسری منابع در رابطه با علت طولانی شدن جنگ ایران وعراق معتقدند:که حمایتهای قدرتهای بزرگ ومواضعی که ابر قدرتهادر جنگ به نفع عراق اتخاذ کردند,علت طولانی شدن  جنگ بوده است,که از جمله این افراد و نویسند گان می توان به حسین یکتا اشاره کرد,که در مقاله ای به نام مواضع قدرتهای بزرگ در جنگ ایران و عراق به آن اشاره کرده است. یکسری منابع دیگردر رابطه باعلت طولانی شدن جنگ معتقدند:که مهم ترین علت طولانی شدن جنگ ایران و عراق ,تفاوت دیدگاههابین نحبگان سیاسی و نخبگان نظامی ایران بوده است .منابع دیگر در رابطه با علت طولانی شدن جنگ ایران وعراق معتقدند ,که علت طولانی شدن جنگ ناکارامدی نهاد های بین المللی بوده است. که بیشتر این منابع به صورت حقوقی بجث شده است.به دلیل اینکه نهادهای بین المللی به وظیفه خود عمل نکردند,وبا قاطعیت ودر زمانهای مناسب و مشخص به صدور بیانیه و قطعنامه نپرداختند,جنگ طولانی شده است.که از جمله این منابع میتوان به سازمان ملل و جنگ ایران و عراق اشاره کرد. در منابع دیگری که در رابطه باجنگ ایران و عراق آمده است, علت طولانی شدن جنگ ایرا ن وعراق را باید در اهداف وآرمانهای ایدئولوژیک نطام جمهوری اسلامی دانست.که مسولان نظام و نخبگان سیاسی نطام بر این باور بودند,که باید تارفع فتنه از سراسر جهان جنگ ادامه یابد.منابع دیگری که در رابطه با جنگ نوشته شده است ,که معتقدند,علل طولانی شدن جنگ را حس ناسیونالیستی صدام حسین وتلاش او برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی دانست.منابع دیگری نیز علت طولانی شدن جنگ را بان عربیسم موجود در عراق و شخص صدام حسین  دانستند.

 

کتاب (فارسی):

1-      پارسا دوست, منوچهر.زمینه های تاریخی اختلاف ایران وعراق .تهران:شرکت سهامی انتشار.1365

2-      جعفری ولدانی,اصغر.اختلافات مرزی ایران و عراق .تهران:دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی,1367

3-      پارسا دوست,منوچهر,نقش سازمان ملل در جنگ ایران وعراق,تهران:شرکت سهامی انتشار,1371

4-      ملکی ,حسین.تاریخ 20ساله ایران.جلد6.تهران:میراث ملل.1368

5-      پارسا دوست ,منوچهر.نقش عراق در شروع جنگ,تهران:شرکت انتشار,پائیز 1369

6-      جمشیدی,محمد حسین و دیگران. سازمانهای بین المللی و جنگ عراق و ایران.تهران: ستاد فرماندهی کل قوا,1369

7-      بادامچی شبستری,سعید. شورای همکاری خلیج فارس وجنگ تحمیلی, تهران: دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه,1370

8-      محمدی,  منوچهر.سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران,اصول و مسائل,تهران:نشر دادگستر,1377

9-      فهیمی ارفع,بهمن. مبانی رفتاری شورای همکاری خلیج فارس در قبال ایران,تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

10-   رهیوم,کامرون. سازمان ملل, ایران و عراق,ترجمه هوشنگ راسخی,تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی,1376

11-   ثقفی عامری, ناصر. سازمان ملل متحد,مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی, دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی, 1370.

12-   بافینگتون,میلتون:موارد نقض حقوق بین الملل در جنگ ایران وعراق,تهران,دفتر مطالعات,1373

13-   کاظمی ,علی اصغر.ابعاد دور نمای صلح بین ایران وعراق,دفتر نشر فرهنگ اسلامی,1377

14-   مستقیمی بهرام و مسعود طارم سری:مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران,انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران,1377.

15-   هدایتی خمینی,عباس:شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران,دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی,1370

16-   مصفا ,نسرین و دیگران: تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد,انتشارات مرکز عالی بین المللی,1366

17-   شریف,محمد:بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت,انتشارات اطلاعات,1373.

18-   تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران,اداره کل حقوقی وزارت امور خارجه,جلد دوم, 1367.

19-   کورت والدهایم:کاخ شیشه ای سیاست, ترجمه عبدالرحمن صدریه, انتشارات اطلاعات, 1370.

20-   وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. تهران: انتشارات دفتر حقوقی,1361, ج1.

21-   ولایتی,علی اکبر. تحلیل سیاسی جنگ عراق علیه ایران. انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1376.

22-   عبد العظیم, ابوغزاله. جنگ عراق علیه ایران. تهران : سپاه پاسداران. بی تا

23-   میر سعید قاضی, علی. زندگی نامه های دبیر کل های سازمان ملل وفعایت سیاسی آنها. بی جا. انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه, بی تا

24-   درود یان, محمد. آغاز تا پایان. سیری در جنگ عراق علیه ایران, چاپ چهارم. مرکزمطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران, 1380

25-   رشیدی, علی اکبر. جنبش عدم تعهد از آغاز تا سال 1985, تهران: انتشارات سوش, 1365

26-   اسدی, بیزن. علایق و استراتزی ابر قدرتها در خلیج فارس1357-1367, تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

27-   طلوعی, محمود. نبرد قدرت ها در خلیج فلرس. تهران: پیک ترجمه ونشر, 1366.

28-   اسلامی, مسعود. ریشه یابی عملکرد کویت در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. تهران: نشر همراه, 1369.

29-   درودیان, محمد. از حلبچه تا مرصاد. بی جا, انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ. بی تا.

30-   اکتار, عدنان. تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا, ترجمه نصیر صاحب خلق, تهران: انشاات هلال, 1384.

31-   فتحی, حسن. تلاش های صلح آمیز در هشت سال دفاع مقدس. حماسه مقاومت. تهران: ستاد فرماندهی کل قوا, 1369.

32-   علائی , حسن. جنگ شیمیایی و تهدید فزاینده. تهران. انتشارات اطلاعات, 1367.

33-   هاشمی رفسنجتنی, علی اکبر. حقیقت ها و مصلحت ها, بی جا, نشر نی. 1378.

34-   اولسون, ویلیام جی. جنگ خلیج فارس,صلح در دوران ما. ترجمه خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران,ض370.

35-   داوود آبادی, حمید. یاد ایام. تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی, 1374.

36-   شوادران, بنجامین. خاورمیانه, نفت و قدرت های بزرگ. ترجمه عبد الحسین شریفیان, تهران: کتابهاب جیبی, 1383.

37-   اردستانی, حسین. تجزیه وتحلیل استرتتری نظامی ایران در جنگ تحمیلی. تهران: دانشکده فرماندهی ستاد سپاه, 1374.

38-   تراب زمزمی, عبدالمجید. جنگ عراق علیه ایران,ترجمه مزگان نزند,تهران: نشر سغید, 1368.

39-    جعفری ولدانی, اصغر. کانونهای بحران در خلیج فارس, تهران: انتشارات موسسه کیهان, 1371.

40-   طلوعی, محمود. جنگ خلیج فارس آینده خاور میانه, تهران: انتشارات تهران,1370.

41-   شایگان, فریده: عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد,دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه, 1372.

42-  حاج محمد زاده, ابراهیم و دیگران. روزشمار جنگ ایران و عراق(کتاب چهارم, هجوم سراسری). تهران:مرکز مطالعات و تحقیقات جنک. بی تا.

43-   نیکسون, ریچارد. جنگ حقیقی, تذرجمه جعفر ثقه اسلامی, تهران: موسسه انتشارات نوین, 1362.

44-   فیوضی , رضا. مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی. تهران: مرکز مطالعات عالی بین المللی, 1362.

45-   مسعود انصاری, محمد علی: شورای امنیت سازمان ملل متحد, تهران, ابن سینا, 1377.

46-   ناظم, حسین: سیاست و سازمانهای بین المللی , شرکت ایران چاپ, 1356.

47-   نیاکی, جعفر: حقوق سازمانهای بین المللی, دانشگاه ملی ایران, 1354.

48-   ممتاز, جمشید, با همکاری امیر حیسن رنجبران: ایران وحقوق بین الملل, نشر دادگستر,,1376.

49-   مقتدر, هوشنگ: تحولات سازمان ملل متحد, انتشارات فرهمند.

50-   درودیان, محمد. از خرمشهر تا فاو, تهران: مرکز مطالعات و تحیقات جنگ ,1376.

51-   رضایی, محسن. در سهای تجزیه وتحلیل جنگ عراق علیه ایران, تهران, دوران علی جنگ,1374.

52-   دفتر سیاسی سپاه پاسداران,خط توطئه در ششمین و هفتمین سال جنگ, تهران: 1366.

53-   آقایی, سید داوود. سازمانهای بین المللی, تهران: انتشارات نسل نیکان, 1378.

54-   آفایی, سید داوود. نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی, تهران: انتشارات نسل نیکان, 1380.

55-   موسی زاده, رضا. سازمانهای بین المللی, تهران: نشر میزان, 1376.

56-   سریع القلم, محمود. توسعه حهان سوم و نظام بین الملل,تهران: نشر سفیر, 1369.

57-   ترزیان, پی یر. داستان اوپک, ترجمه عبد ارضا غفرانی, تهران: فرااندیش, 1367.

58-   نور بخش, حسین. خلیج فارس و جزایر ایرانی, تهران: کتابخانه سنایی, 1362.

59-   بیگدلی, علی. تاریخ سیاسی- اقتصادی عراق. تهران: میراث ملل, 1368.

60-   خلیلی شهانقی, غلامرضا. آوای پنهان, ارمزد گلیاری. تهران: انتشارات رابعه, 1381.

61-  زمانی, سید قاسم واسماعیل منصوری لاریجانی.نظام امیت جمعی سازمان ملل متحد و تجاوز رزیم عراق به ایران,تهران:انتشارات بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس, 1378

مقالات (فارسی) :

1-      اردستانی, حسین. "جنگ تحمیلی و تاثیر تحولات صحنه نبرد بر استراتزی قدرتهای بزذگ", فصلنامه امنیت ملی, سال امل شماره یک, پائیز 1378.

2-      رئیس طوسی, رضا. "استراتزی آمریکا, تضعیف توان ملی ایران", مجله ایران فردا, شماره16, بهمن1373.

3-      عسکر خانی, ابومحمد. "سازمان مللمتحد,گذشته , حال, آینده", فصلنامه سیاست خارجی, سال13, زمستان 1378.

4-      رمضانی, ر. ک. "آغاز گر جنگ ایران وعراق که بود؟.",ترجمه علیرضا طیب, مجله سیاست خارجی. سال7,شماره4, زمستان 1373.

5-      مستقیمی, بهرام. "بیگانگان و حقوق بین الملل (1)". مجله سیاست خارجی. سال دوم, شماره4, مهر واسفند136۳.

6-      ممتاز, جمشید. "تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل عمومی ". نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره22, تیر 1360.

7-      الیزابت گاملن و پال راجرز: "قرار گرفتن نفتکشهای کویتی زیر پرچم آمریکا, دلایل وتاثیرات آن". مقالات ارائه شده به کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع, جلد دوم ابعاد سیاسی و مسائل حقوق بین الملل,1368.

8-      حسنات, سید فاروق:"جنگ در خلیج فلرس و نقش ابر قدرتها".  _

9-      عالم, عبد الرحمن."مسئولیت دولت و زمامداران عراق".   _

10-  ممتاز, جمشید. "حق طبیعی دفاع مشروع در جنگ عراق علیه با ایران".  _

11-  "تحول در روند برخورد شورای امنیت به مسائل جنگ تحمیلی در مجامع بین المللی". فصلنامه اداره کل امور بین الملل وزارت امر خارجه, شماره6,تیر 1364.

12-   دکر.پست:"جنگ عراق علیه ایران از دیدگاه حقوق بین الملل",مجله حقوقی, دفتر خدمات حقوقی بین المللی ,شماره 13, 1369.

13-  فرانسیس بویل, آنتونی." سیاست خارجی آمریکا در قبال جنگ عراق علیه ایران", ترجمه حسین شریفی, مجله سیاست دفاعی,شماره 15, 1375.

14-   فلسفی, هدایت الله. "شورای امنیت و صلح جهانی",مجله تحقیقات حقوقی, شماره8, 1369.

15-   کاظمی, علی اصغر. "مفهوم آتش بس, ترک مخاصمه و متارکه جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل",مجله حقوقی,شماره11, 1368.

16-   گایار, امانوئل. " قاعده استاپل یا منع تناقض گویی به ضرر دیگری" , ترجمه ناصر صبح خیز, مجله حقوقی,شماره 6, 1356.

17-   مصفا, نسرین. " تحول در مفهوم حفظ  صلح" , مجموعه مقالت اولین سمینار برسی تحول مفاهیم, دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی,1370.

18-   ملکی, عباس. " جنگ تحمیلی وشورای امنیت سازمان ملل متحد", مجله سیاست خارجی, سال2,شماره2, 1367.

19-   مولایی, یوسف. " ماهیت حقوقی مجازلتهای نظامی در بحران کویت ", مجله سیاست خارجی, شماره1, 1373.

20-   یکتا, حسین. " جنگ ایران و عراق ", فصلنامه زمانه, شماره1, 1379.

21-   مستقیمی, بهرام. " بیگانگان و حقوق بین الملل ", مجله سیاست خارجی. سال3, شماره1, 1368.

22-شیرودی,مرتضی . "نویسندگان قطعنامه 598, جنگ ایران عراق وسازمان ملل متحد ",نشریه زمانه,سال اول,1376.

23 - " 14 قطعنامه و 15 بیانیه                                                                   www.pajoohe.com 

24- " بررسی دوران زمینه سازی جنگ ایران وعراق                                    www.noorportal.net 

25- " موفقیت بین المللی پایان جنگ ایران وعراق ". یکتا, حسین.                    www.farsnews.net 26-"

۲۶- ناگفته های جنگ ایران وعراق "   

                                                               www.vatan.ir

     پایان نامه و رساله دکتری :

1-      غلامی, محسن. فشارهای بین المللی اقتصادی و پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران, پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی,سال تحصیلی 75-1374 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

2-      محمودی, مهران. تحلیل حقوقی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد, پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل, 75-1374, دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

3-      نادری, محمد تقی. دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور, رساله دکترای رشته علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

کتاب ( انگلیسی ) :

1-  aziz,tareq. Irq-iran  conflict:  ouestions  and  discussion. Trans. By naji al-hadithi.   London:  third world   center for  research  and  publishing,1981.

2-   btierly,j. L. the law of natios.  6th  ed., rev.  by  H. waldock. Oxford: clarendon press, 1963.

3-      friedman, L., ed.  The law of war; Adocumentary Histoey. 2vols. New york:random House, 1972.  

4-UN. The work  of the international law commissipn. Rev.  ed., new york: un, 1972.   

  

مقالات (انگلیسی ):

1-      AJIL.vol.  57,  no. 1 (jan., 1963), pp.263-78.

2-      AJIL. VOL. 11, NO. 3 (july,1917).

3-      UN chronicle, Vol. XXIII, NO. 3.

4-      Wright, Q."united states intervention in  the Lebanon." AJIL,vol.53. no.1 (jan., 1959)

5-      Sochor, E. " ICAO  and armed attacks against  CIVIL aviation." International journal",  vol. XLIV, No. 1  (winter, 1988-9).

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:48  توسط ستار آهنین جان  |